Regional utvecklingsstrategi, elflyg och möte med infrastrukturministern

De senaste veckorna har varit ganska arbetsintensiva och för min del har denna vecka haft mycket fokus på regional utveckling och infrastruktur. Just nu pågår det politiskt arbete med den regionala utvecklingsstrategi, eller RUS som den också brukar kallas. Den innevarande RUS(en) gäller från 2014-2020 och i november ska regionfullmäktige besluta om den nya RUS(en) som ska gälla 2021-2030. Det förberedande arbetet med detta har påbörjats redan 2018 och har under vägen fram till nu haft en mängd olika workshops, seminarier och annat som en stor del av länets olika aktörer har deltagit i. Många har också engagerat sig i remisserna och inkommit med inspel, synpunkter och kommentarer.

I torsdags hade vi RUN, regionala utvecklingsnämnden, där detta var ett av 53 ärenden på dagordningen. Samtliga partier yrkade bifall till tjänstemannaförslaget fast med tilläggsyrkanden från oss i oppositionen. Det framtagna förslaget är också det som har knådats och jobbats igenom tillsammans med en stor bredd av länets aktörer, ingen nämnd, ingen glömd. Men, även om vi är till stora delar eniga om mycket, så finns det också delar som vi från Moderaterna ville lägga till i nästa RUS. Till exempel så menar vi att det saknas en del gällande närproducerad mat i länet och landet. Vi vet att svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Jämfört med världssnittet har svensk mjölkproduktion 44 % lägre utsläpp och utsläppen från svensk köttproduktion är 25 % lägre än genomsnittet i EU.

I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag, och jordbruket har en viktig roll för en levande landsbygd. Vi ser också att en ökad produktion – oavsett om det är mjölk- eller köttproduktion – skulle kunna skapa många nya jobb. Betande djur håller landskapen öppna vilket är viktigt för den biologiska mångfalden. Skogen och ett hållbart skogsbruk är sådant som vi jobbar för och som måste utvecklas.

För oss är det mycket viktigt att den än så länge S-V-MP-styrda regionen ändrar sig och istället bejakar en ökad valfrihet och en utvecklad välfärd genom att fler företag ska kunna startas och drivas inom välfärdssektorn. All snedvriden och osund konkurrens måste upphöra. Vi vet att det är företagen och företagandet som är grunden för vår gemensamma välfärd. Det är företagen som skapar arbetstillfällen och tillväxt vilket i sin tur ger skatteintäkter till regionen och kommunerna. Därför är det avgörande att se till att fler jobb skapas för att Västerbotten ska fungera för alla. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag, och företagen i Västerbotten som har närmare 69 000 anställda bidrar tillsammans med 18,9 miljarder kronor i skatt varje år.

Vi Moderater ser att en hållbar besöksnäring har framtiden för sig och Västerbotten har mycket goda förutsättningar att ytterligare utveckla sina olika besöksmål och destinationer, oavsett om det gäller natur- och vandringsupplevelser (som jag mycket varmt kan rekommendera alla) eller stadsturism. Men för att besöksnäringen ska kunna utvecklas och fortsätta sin tillväxt så krävs det god infrastruktur och tillgänglighet till alla trafikslag. Vi menar att en fortsatt utveckling av direktflyg till olika destinationer, utvecklandet av framtidens elflyg och säkerställandet av färjeförbindelser är några av de viktiga delarna för att detta ska kunna ske.

Detta var några av våra viktigaste tillägg som vi Moderater yrkade på vid nämndens sammanträde i torsdags. Tyvärr så avslog S-V-MP detta, väntat förstås, men ändå trist att de inte instämmer i detta. Men vår politiska process fortsätter ända fram till regionfullmäktige i november, så vi jobbar vidare med detta förstås. Det lär nog bli en god debatt om Västerbottens framtid på fullmäktige och det ser jag fram emot.

Veckan inleddes med ett bra möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth och vi hade bra diskussion och samtal gällande länets förutsättningar, både nu och framöver. Jag lyfte viktiga frågor för länet som vikten av flygplatserna i länet och landet, särskilt att utveckla såväl Arlanda som Bromma. Men även de regionala flygplatserna och framtiden kopplat till allt som händer inom elflyg just nu. Finansiering är ju alltid det som till syvende och sist avgör och jag passade på att ta upp EU-perspektivet på detta, särskilt som långtidsbudgeten i EU för de kommande åren ännu inte är helt beslutad. Men vi hann även diskutera annan infrastruktur som hamnarna och såklart vägstandarden med hastighetssänkningar. Det är alltid bra att kunna samtala om dessa frågor och att få en stund för just detta.

 

I tisdags så fick jag möjligheten att i rollen som styrelseledamot i Kvarkenrådet och som vice ordförande för Regionala Utvecklingsnämnden i Västerbotten, tala om elflyg och möjligheterna för regionen. Projektet som har startat heter FAIR (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation) och syftar till att skapa förutsättningar för regional flygtrafik med eldrivna flygplan, och projektet hade en kick-off där jag var en av talarna från Sverige och Finland. Mycket trevligt och ett välordnat arrangemang av projektledarna. Det är ännu ett inspirerande samarbete mellan många aktörer i Sverige och Finland!

Det är också mycket roligt att se vilket stort intresse det var för detta evenemang och det var ett deltagande som vida översteg arrangörernas förväntningar. I “vanliga” fall, dvs utan en pågående pandemi, så skulle detta ha genomförts antingen i Sverige eller Finland på plats, men nu blev det en proffsig produktion från både studion i Umeå där jag och merparten av talarna fanns, från en studio i Vasa och så var moderatorn med via länk. Så tänk ändå vilka möjligheter som digitaliseringen medför! Istället för att behöva helt ställa in så kunde vi ändå tala och få till nästan samma sak som om vi alla hade varit på samma ställe.

Som synes så tycker jag verkligen att det är både roligt och inspirerande att få delta i så intressanta sammanhang med framtidsfokus. Bilden här ovan kommer från Kvarkenrådet (tack för lånet!). En god infrastruktur är det som ger förutsättningar för tillväxt och utveckling vilket i sin tur är det som får människor att vilja och våga starta företag och sen anställa. Fler jobb ger ökade skatteintäkter, fler jobb i en mängd olika branscher bidrar också till att en region blir attraktiv att leva, verka och bo i. Det är en av anledningarna till att jag är så intresserad av flyg, båt, bil, tåg och andra sätt där människor kan hitta nya sätt att träffas och komma fram med spännande saker som utvecklar länet och landet. Infrastruktur for the win! 🙂

Trevlig söndag!