Framtidens infrastruktur i hela landet är tillväxtfrämjande, sammanhållande och hållbar

Dessa dagar är det mestadels infrastrukturfrågor som står på agendan för min del mycket beroende på att “proppen” väntas läggas imorgon, det är alltså fikonspråket för infrastrukturpropositionen från regeringen vilket är det som regeringen kommer att föreslå riksdagen att godkänna och även regeringens ambitionsnivå gällande landets infrastruktur.

Det är ju inga överord som behöver användas för norra Sveriges del, det räcker ofta med att åka längs länets i många stycken undermåliga vägar för att få en tydlig bild av hur viktigt vägunderhållet är och likaså att inte hastigheterna ska kontinuerligt sänkas i ett län av Danmarks storlek. I alla fall inte om man menar allvar med att man ska kunna bo och jobba i hela länet och kunna arbetspendla. Men det är ju såklart inte enbart vägarna som behöver upprustas, samtliga transportslag är lika viktiga och jag skulle önska att man skulle sluta ställa transportslagen mot varandra.

Alltså att “om vägarna får pengar i norra Sverige så räcker det, då finns det inte mer till järnväg för gods” eller liknande resonemang. Givet de gigantiska investeringar i industrin och allt som följer på det som nu sker i norra Sverige så är det en hygienfaktor att infrastrukturen fungerar på ett bra sätt. Som ni vet så är det investeringar de kommande tjugo åren för mer än 1070 miljarder kronor i norra Sverige, och det har redan nu tillkommit mer till det.

Så därför måste det till ett samlat grepp för hela landets infrastruktur, inte bara lappa och laga eller ställa investeringar mot varandra. Från Norrbotten till Skåne så är det infrastrukturen som lägger grunden för att näringslivet ska kunna och vilja investera och satsa. Det gäller både för varor och tjänster. Det måste bli ett slut på att underfinansiera det som måste göras helt enkelt. Något som jag flera gånger har både funderat på och även ställt frågor om är vad det beror på att så många infrastrukturprojekt blir så kraftigt såväl försenade som fördyrade och kostar såna enorma belopp för skattebetalarna. Hittills har svaret uteblivit.

Vår ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson och infrastrukturpolitiska talesperson Maria Stockhaus skriver i Dagens Industri om detta och de huvudsakliga delar som vi moderater vill göra:

  1. Moderaterna vill rusta Sverige att köra fossilfritt.Sverige bör ta täten för den snabbaste utbyggnaden av laddinfrastruktur i världen. Familjer och företag ska känna trygghet när de köper en eldriven bil, buss eller lastbil – att den ska gå att ladda i hela landet. Arbetet med att elektrifiera landets regionala flygplatser ska prioriteras för att kunna ställa om till ett fossilfritt inrikesflyg så snart som möjligt. Laddinfrastrukturen i våra hamnar måste byggas ut.
  2. Moderaterna vill att samhällsekonomisk nytta ska vara vägledande i infrastrukturpolitiken. Vi vill därför binda ihop olika färdslag för att stärka pendlings- och godsflöden. Forskning visar att det mest lönsamma är oftast att rusta, vårda och bygga ut redan befintlig infrastruktur. Moderaterna säger därför ja till att skapa den bästa laddinfrastrukturen i världen, rusta befintlig järnväg och förbättra de svenska vägarna men nej till att investera 350-400 miljarder kronor på höghastighetsbanor.
  3. Moderaterna vill fokusera på att förbättra de svenska vägarna. Hela landets vägnät har stor betydelse för att förflytta både människor och gods under överskådlig framtid. Därför behöver vägarna stärkas med tydligt fokus på underhåll, breddning och säkerhet. Dessvärre har underhåll och investeringar i vägtrafikens behov negligerats under de senaste åren. Det vill vi ändra på genom ökade resurser till vägunderhåll. Hastigheten på alla statliga vägar där hastigheten sänkts på grund av dåligt underhåll bör på sikt återställas. Vi vill också stärka viktiga stråk så att de klarar tyngre lastbilar.
  4. Moderaterna vill rusta befintlig järnväg och uppgradera det befintliga stamnätet.Det innebär en politik som stärker befintlig järnväg genom satsningar på underhåll, som färdigställer påbörjade projekt – som exempelvis Ostlänken och Västkustbanan – och som bygger nya spår där det bäst behövs, inte minst kring de större städerna. Det långsiktiga målet bör vara att kunna köra tåg på viktiga stråk 250/km i timmen i hela Sverige.
  5. Moderaterna vill se över Trafikverkets organisation och arbete. Dagens miljardrullning där en majoritet av alla större infrastrukturpolitiska projekt blir dyrare än planerat och därtill flera år försenade måste stoppas. Vi vill därför tillsätta en utredning som ska utvärdera den nuvarande modellen för att planera och genomföra infrastrukturprojekt och underhåll. Syftet med utvärderingen ska vara att skapa en organisation som blir effektivare och ökar sin förmåga att hålla sig inom beslutade kostnadsramar.

All infrastruktur är lika viktig, så därför måste man ta ett helhetsgrepp på det och sluta att ställa olika transportslag mot varandra

Det som alltid är ledstjärnan för mig är att värna skattebetalarnas pengar, för det är ju inte statens/regionens/kommunens pengar, utan just skattebetalarnas. Det måste man ta ansvar för. Vi vill prioritera pendling, gods och hållbarhet så att jobben kan bli fler och tillväxten starkare.

Elisabeth och Maria avslutar artikeln med: “Även om corona-pandemin är en svår prövning och klimathotet hänger som ett mörkt moln över oss så pågår samtidigt en teknisk utveckling som ger hopp och framtidstro. Den utvecklingen vill Moderaterna bejaka med hållbara sammanhållna infrastrukturinvesteringar som lägger grund för jobb och tillväxt i hela Sverige.” Det skriver jag under på och det känns bra att allt inte målas nattsvart utan att vi kan lösa detta.

Trevlig torsdag!

2 svar på ”Framtidens infrastruktur i hela landet är tillväxtfrämjande, sammanhållande och hållbar”

  1. Svart på vitt här att moderaterna inte har några som helst ambitioner att bygga Norrbotniabanan. Den nämns ej av Svantesson.

  2. Det stämmer inte. Däremot är det inte så vanligt att man namnger specifika objekt i övergripande beslut, det kommer i nästa steg. Dock sa socialdemokraterna att Norrbotniabanan skulle börja byggas direkt om de vann valet 2014 och det stämde ju inte.

Kommentarer är stängda.